بالاتر از آسمان جایی نیست

 

ما

  

ما از الست طایفه سینه خسته ایم

ما بچه های مادر پهلو شکسته ایم

امروز اگر سینه و زنجیر میزنیم

فردا به عشق فاطمه شمشیر میزنیم

ما را نبی قبیله سلمان خطاب کرد

روی غرور و غیرت ما هم حساب کرد

/ 0 نظر / 9 بازدید