یک پیاده روی عاشقانه

مـن کـه در پـیـچ و خـم جـاده ی دنـیـا ماندم
دردم این است چـرا این هـمـه تـنـهـا ماندم؟

یک نـفـر نـیـسـت به داد مـن تـنـهـا برسـد؟
در پـی «راه بـلـد»  در دل صـحـرا مـانـدم

حلّ این مشکل امـروز به دسـت فـرداسـت
چند سالی است کـه در حـسـرت فردا ماندم

در حـقـیـقـت شـده آیـا کـه بـپـرسـم از خود
چـه قـدر مـنـتـظـر یـوسـف زهـرا مـانـدم؟

مـن بـه دنـبـال تـو امّا تـو کـنـارم هـسـتـی
آه ... مـن بـا لـب تـشـنـه، لـب دریـا مـانـدم

چه کسی گفته که تـو غایبی آقـا؟ غلط است
مــن آلـوده در ایـن غـیـبـت کـبـری مـانـدم

نـوکری روسـیـه ام ...  جـای تـعـجّـب دارد
بـا تـمــام بــدی ام  بـاز هـــم «آقــــا» دارم

یـا بـگــویـیـد: بـیـا  یـا کـه بـگــویـیـد: بـرو
خسته ام بـس که در ایـن شـایـد و امّا مـانـدم

پـســر فـاطـمـه نـگــذار کــه نـاکـام شــوم
جلوه کـن مـنـتـظـر جلـوه ی طـاهـا مـانـدم

کـربلا ... پای پیاده ... چـه قـدر می چـسـبـد
مـن کـه امسال هـم از کـرب و بلا جا ماندم

...

/ 1 نظر / 29 بازدید
کوله پشتی

یافته هایت را با باخته هایت مقایسه کن اگر ” خدا ” را یافتی هر چه باختی مهم نیست . . .