از ما عجب نیست دعایی نمی رسد                       

                         از تحبس الدعا که صدایی نمی رسد

                                                     ما تحبس الدعا شده نان شبهه ایم

                                                     آنجا که شبهه است عطایی نمیرسد

                     پر باز می کنم بپرم می خورم زمین

                                      بال و پر شکسته به جایی نمی رسد

مدرسه:

یک مطلب از علامه جعفری به چشمم خورد!

همسایه ایشان آهنگری بودند که در گرمای تابستان ساعت پنج بعد از ظهر صدای

 پتک کوبیدنشان به گوش میرسید

روزی شاگرد علامه جعفری به ایشان میگویند اگر صدا مزاحم است بگویم به ایشان.

علامه گفته بودند نه....

وقتی از مطالعه خسته میشوم صدای این آهنگر باعث میشود که به مطالعه ادامه دهم،

که او این کار سخت را مداوم انجام میدهد من که فقط مطالعه میکنم و ......

یاد گرفتم خسته نشوم... حتی از روزمرگی های زندگی...

و وقتی یاد حرف آیت الله بهجت میافتم که تاکید داشتن که ذکر بگوییم

تا با خدا دائم صحبت کنیم ... به خود یاد اوری میکنم که...:

اوست پادشاه قلبم.. الهی و ربی من لی غیرک

                              باید تنم پی سپر دیگری رود

                                                           با روزه های ما به نوایی نمی رسد

                                با دست خالی از چه پل دیگران شوم

                             دستی که وقف شد به گدایی نمی رسد

                                                         من سالها منتظر یک ضمانتم

                                                                 آخر چرا امام رضایی نمی رسد

و بچه هایم _ پسر های مهربانم_ :

وقتی مریض شدن و من ناخود اگاه یک بار گریه کردم و آنها ناخود اگاه دیدن، گفتن:

مامان دوستت داریم گریه نکن .... به خدا می گیم کمکت کنه!!

و آقای همسر:

برایش دعا میکنم.... همین

/ 3 نظر / 9 بازدید
آب حیات

الهی همیشه محمد ها سالم باشن و سایه شما و باباشون روسرشون باشه[لبخند][گل]