ایستادم به نوک پنجه پا....

 

              اما حیف!

 

                            دستش از روی سرم رد شدو بر مادر خورد....

                      

 

حی علی العزا     حی    علی    العزا          حی  علی العزا

                     

حی علی العزا

 

/ 1 نظر / 8 بازدید
گندم

مردک پست که عمری نمک حیدر خورد نعره زد بر سر مادر ، به غرورم برخورد ایستادم به نوک پنجه ی پا ، اما حیف دستش از روی سرم رد شد و بر مادر خورد