شماره های پست را دنبال کنید...1

به تبسم ، به تکلم ، به دلارایی تو

به خموشی ، به تماشا ، به شکیبایی تو

به نفس های تو در سایه سنگین سکوت

به سخنهای تو با لهجه شیرین سکوت

به همان زل زدن از فاصله دور به هم

یعنی آن شیوه فهماندن منظور به هم...
 
/ 0 نظر / 84 بازدید